top of page

Wettelijke informatie

Advocaten Geukens Besloten Vennootschap

Maatschappelijke zetel: 3700 Tongeren, Moerenstraat 1

Ondernemingsnummer: 0737.752.207 RPR Antwerpen, Afdeling Tongeren

BTW BE: 0737.752.207

Kantoorrekening: BE60 4538 2346 0170
Derdenrekening: BE27 4538 2347 0173

Legal: Text

Disclaimer

Over deze site

De informatie op deze site wordt verstrekt door Advocaten Geukens BV. Met administratieve zetel te 3700 Tongeren, Moerenstraat 1. 

Gebruik van deze site

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de inhoud op deze site zo actueel, toegankelijk, accuraat en volledig mogelijk is. Het is echter mogelijk dat onvolledige en/of onjuiste informatie onbedoeld op deze site verschijnt. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. Deze site kan links bevatten naar sites en/of pagina's die door derden zijn gepubliceerd. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie op sites en/of pagina's van derden. Voorts kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie verstrekt door derden.

 

Intellectuele-eigendomsrechten

De naam en het logo "Advocaten Geukens" zijn eigendom van Advocaten Geukens BV, 3700 Tongeren, Moerenstraat 1 met ondernemingsnummer 0737.752.207. De teksten, lay-out en afbeeldingen die op deze site worden gebruikt zijn auteursrechtelijk beschermd. U mag deze site niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, vertalen of aanpassen, in welke vorm of op welke wijze dan ook, behoudens de wettelijke uitzonderingen of met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Advocaten Geukens BV. Elk onwettig gebruik van (een deel van) deze site kan aanleiding geven tot civiel- en/of strafrechtelijke vervolging.

Privacy en verwerking van persoonsgegevens

We hechten veel belang aan respect voor de privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken, kan het zijn dat u in bepaalde gevallen om persoonlijke informatie wordt gevraagd. U vindt de informatie met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens in ons privacy beleid.

Geschillen

De Belgische wetgeving is van toepassing op geschillen over de voorwaarden voor het gebruik van deze site. Enkel de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.

Wijzigingen en updates van de gebruiksvoorwaarden

Advocaten Geukens behoudt zich het recht om op elk ogenblik de huidige gebruiksvoorwaarden te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige vergoeding. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden meegedeeld op de site https://www.advocatengeukens.be/ en zullen automatisch van kracht worden 30 dagen na de publicatie ervan op deze site.

Legal: Text

Privacy Verklaring

ADVOCATEN GEUKENS BV verwerkt persoonsgegevens. Dit is voor onze dienstverlening noodzakelijk. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig met hun privacy omgaan. Wij informeren u hier graag over.

 

Hoe komen wij aan gegevens?

De gegevens die wij verzamelen, worden door cliënten en vrijblijvende rechtszoekenden vrijwillig aan ons verstrekt. Dit kan persoonlijk, telefonisch of via e-mail. Dit kan gegevens van de cliënten of vrijblijvende rechtszoekende zelf betreffen, of van derden met wie zij een mogelijk rechtsgeding aan gaan. Verder raadplegen wij indien nodig openbare registers zoals KBO public Search, Belgisch Staatsblad, het kadaster, de overheid, etc. voor uittreksels.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen persoonsgegevens om juridische diensten te verlenen. Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze cliënten, werknemers en leveranciers te kunnen naleven. Wij verwerken alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is. De gegevens worden ofwel met toestemming van de betrokkene zelf verwerkt, ofwel verwerkt ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Het kan ook zijn dat het noodzakelijk is dat wij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons als kantoor, of één van onze cliënten, als verantwoordelijke, rust. Ook kan het zijn dat wij de persoonsgegevens verwerken met het oog op de vervulling van een taak in het algemeen belang of in het kader van openbaar gezag dat aan één van onze cliënten, als verwerkingsverantwoordelijke, is opgedragen. Dit is het geval wanneer wij voor de overheid optreden. Tenslotte kunnen wij persoonsgegevens verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van onze cliënten. Dit is het geval wanneer wij deze belangen van onze cliënten behartigen bij het aangaan van een juridische procedure, of hierover adviseren. In dat kader kunnen wij persoonsgegevens verwerken van betrokkenen die geen cliënt bij ons zijn. Wij streven ernaar zo min mogelijk persoonsgegevens te verwerken. Dit betekent dat wij alleen de persoonsgegevens verwerken voor zover die relevant zijn. Ook mag de inbreuk op de belangen van de betrokkenen niet onevenredig zijn in verhouding tot het te bereiken doel.

 

Wat doen wij met persoonsgegevens?

Wij slaan de verzamelde (klant)gegevens op in een eigen, beveiligd, relatiebeheersysteem. Dit is strikt vertrouwelijk. Met al onze leveranciers hebben wij verwerkersovereenkomsten. De gegevens zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier openbaar worden gemaakt, behalve met uw toestemming. Enkel voor het behartigen van uw belangen in correspondentie of in rechte, worden in overleg met de cliënt gegevens doorgezonden aan de rechtbank, de wederpartij of (relevante) derden. In de door u getekende overeenkomst tussen advocaat en cliënt, verleent u hier uitdrukkelijk uw toestemming voor. Uw gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor u uitdrukkelijk uw toestemming hebt gegeven in de overeenkomst tussen advocaat en cliënt. Na afloop van een zaak, archiveren wij de gegevens. Deze worden nog 5 jaar bewaard. Dit is de wettelijke bewaartermijn voor dossiers van advocaten.

 

Wat zijn uw rechten als betrokkene?

Ten aanzien van de persoonsgegevens die wij van u hebben, heeft u de volgende rechten:

- U heeft het recht in te zien welke gegevens wij van u verwerken en welke organisaties (bijvoorbeeld onze IT-leverancier, boekhouder) hier toegang tot hebben (inzage);

- U heeft het recht een voorstel te doen tot het wijzigen of verbeteren van deze gegevens (rectificatie);

- U heeft het recht om uw gegevens te laten wissen wanneer deze niet meer noodzakelijk zijn(vergetelheid);

- U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken (beperking);

- U heeft het recht uw gegevens te laten overdragen aan bijvoorbeeld een andere advocaat (dataportabiliteit);

- U heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens (bezwaar);

- U heeft het recht niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming te worden onderworpen (profiling);

- U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermings Autoriteit over de verwerking van uw persoonsgegevens

Het kan zijn dat wij dwingende, gerechtvaardigde redenen hebben waardoor het verwerkingsbelang groter is dan één van de bovengenoemde belangen van u als betrokkene. Wij zullen u hier in zo’n geval over informeren.

 

Wijzigen van dit privacy beleid

ADVOCATEN GEUKENS BV heeft het recht om dit privacy beleid te allen tijde aan te passen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw gegevens? Dan kunt u contact opnemen met ADVOCATEN GEUKENS BV op het nummer 012/23.18.47 of e-mailen naar onze contactpersoon de heer Sven JANS (NB: hij is geen functionaris voor gegevensbescherming (DPO)) adv.geukens@advocatengeukens.be.

Legal: Text

Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Deze algemene voorwaarden betreffen de overeenkomst tussen de cliënt en Advocaten Geukens BV, met maatschappelijke zetel te 3700 Tongeren, Moerenstraat 1, ondernemingsnummer: 0737.752.207.

Artikel 2 Aansprakelijkheid

De advocaat is verzekerd voor zijn beroepsaansprakelijkheid voor een bedrag van € 2.500.000,00. De   advocaat informeert de cliënt dat voor de specifieke behandeling van zijn zaak, voorwerp van deze overeenkomst, een hogere verzekering kan worden afgesloten mits het betalen van een bijkomende premie.

De cliënt vindt de gewone verzekering van de advocaat voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij lijdt ten gevolge van een beroepsfout van de advocaat wordt beperkt tot het bedrag van € 2.500.000,00 waarvoor de advocaat is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de advocaat.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de advocaat hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding op grond van een beroepsfout van de advocaat beperkt in hoofdsom, kosten en intrest tot een bedrag van € 1.000,00.

 

Artikel 3 Kosten en ereloon

De staat van kosten en ereloon van een advocaat kan drie elementen bevatten: de kosten van de advocaat, de gerechtskosten en de uitgaven en het ereloon.

De kosten van de advocaat worden als volgt berekend:

per blad dactylografie:                             € 11,00

per fotokopie:                                           € 0,40

per kilometer:                                           € 0,65

opening dossier:                                       € 50,00

administratiekosten:                                10%

bijzondere kosten:                                    pm

Deze kosten zijn berekend exclusief btw, en staan los van het ereloon.

De gerechtskosten en de uitgaven zijn de kosten die de advocaat heeft moeten voorschieten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers en openbare instanties. Deze kosten worden precies en gedetailleerd vermeld in de staat van kosten en ereloon.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde diensten.

Het ereloon wordt als volgt berekend:

Voor de behandeling van de zaak wordt tijdens de eerste consultatie een uurtarief overeengekomen voor de geleverde diensten, kantoorkosten niet inbegrepen.

De advocaat kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan de advocaat, voorafgaand aan een gedetailleerde staat van kosten en ereloon. In de eindstaat van kosten en ereloon worden de voorschotten op het totale bedrag in mindering gebracht.

 

De cliënt betaalt de voorschotten en de eindstaat van kosten en ereloon van de advocaat binnen veertien dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. De advocaat kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen.

 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze binnen veertien dagen na ontvangst schriftelijk protesteren.

 

Bij niet-betaling van de door de advocaat uitgeschreven rekeningen van ereloon en kosten binnen de 14 dagen na verzending is de cliënt, zonder dat er een ingebrekestelling vereist is een nalatigheidsintrest gelijk aan de intrest aan wettelijke rentevoet verschuldigd, alsook een schadebeding ten bedrage van 10 %.

 

Cliënt werd volledig ingelicht over de mogelijkheid van recht te hebben op Juridische Tweedelijnsbijstand of betaling door een verzekeraar. Indien cliënt hier recht zou op hebben, ziet hij/zij middels deze overeenkomst hiervan af en wenst hij/zij hier geen beroep op te doen. Cliënt aanvaardt de tarieven en kosten zoals hierboven bepaald.

 

Artikel 4 Derdengelden

 De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan   zijn   cliënt.  Indien de advocaat een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt hij de cliënt van de ontvangst van het bedrag en brengt hij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

 

De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Hij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

 

Het feit dat de advocaat openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon inhoudt op dergelijke bedragen, verandert niets aan de verplichting van de cliënt om de verschuldigde btw daarop te voldoen, en dit via een of meer afzonderlijke betalingen aan de advocaat voor zover de derdengelden in kwestie onvoldoende zouden zijn om het volledige verschuldigde bedrag aan btw te voldoen.

 

De advocaat stort alle bedragen die hij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

 

 

Artikel 5 Beëindiging van de overeenkomst

 De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt zijn eindstaat van kosten en ereloon over aan de cliënt, rekening houdende met zijn prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. De advocaat kan geen schadevergoeding vragen.

 

Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen.

 

De advocaat kan te allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.  Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient de advocaat rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliënt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat.

 

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen

 Het Belgisch recht is van toepassing.

De rechtbanken van gerechtelijk arrondissement Limburg, afdeling Tongeren, desgevallend kanton Tongeren zijn bevoegd.

Indien de cliënt van mening is dat de advocaat ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens op onrechtmatige wijze gehandeld heeft, of niet of op onvoldoende wijze tegemoetgekomen is aan het (de) aan de advocaat gerichte verzoek(en), kan de cliënt klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Dat kan via de volgende contactgegevens:

 

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

Legal: Text

Cookie Policy

Tijdens een bezoek aan onze site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden.

Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke cookies gebruiken we & met welk doel:

1. Noodzakelijke cookies

De noodzakelijke cookies worden gebruikt voor:

  • De correcte werking van de website op serverniveau

  • De correcte werking van de cookiekeuze

  • Betere performantie en foutdetectie

  • Het bijhouden van instellingen

  • Fraudemonitoring

  • Chatondersteuning

2. Analyse cookies

Google

  • Doel: Google Universal Analytics is een analysetool die we gebruiken om te meten hoe bezoekers onze websites en apps gebruiken. De tool beschikt over een aantal cookies om informatie en statistieken over onze websites en apps te verzamelen, zonder bezoekers persoonlijk te identificeren.

  • Derdepartijcookies geplaatst en beheerd door Google

  • Cookies: _ga, _gid, _gat

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.

Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Legal: Text
bottom of page